HCC
De grootste HCC interessegroep
 

• Nieuwsbrief 2016-4 •


Het bestuur van de HCC!CompUsers interessegroep nodigt alle leden uit tot bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING,

die zal worden gehouden op 16 april 2016, aanvang 12.30 uur.

Lokatie: Henri Dunantplein 4, 3731 CL  De Bilt, Tel. 030-2203954De agenda omvat de volgende punten: 

  1. Opening.
  2. Vaststelling van de agenda. Leden kunnen nadere agendapunten schriftelijk, voorzien van een nadere toelichting, tot uiterlijk één week voor aanvang van de vergadering indienen bij de secretaris: secretaris@compusers.nl. 
  3. Mededelingen/Ingekomen en Uitgegane stukken.
  4. Verslag en vaststelling verslag ALV 12 april 2014. Bespreking van het verslag zal geschieden op hoofdlijnen. Gelieve opmerkingen en vragen vooraf tot uiterlijk één week voor aanvang van de vergadering bij de secretaris in te dienen via e-mail: secretaris@compusers.nl.
  5. Algemeen Jaarverslag 2014.
  6. Financiële Jaarstukken 2014 incl. ProgrammaTheek.
   • Financieel jaarverslag 2014 CompUsers en Programmatheek
   • Verslag van de kascommissie
   • Verlening decharge aan het bestuur
   • Vaststelling begroting 2015 / contributie
   • Benoeming nieuwe kascommissie
  7.  Uitkomsten Strategiediscussie Kaderdagen.
  8. Voorstel activiteiten 2015.
  9. Ontwikkelingen HCC/CompUsers.
  10. (Her)Verkiezing bestuursleden.
  11. Rondvraag.
  12. Sluiting

 We rekenen op jullie komst ?!                   Jullie aanwezigheid is belangrijk!


Penningmeester gezocht

Op onze Algemene Ledenvergadering op 16april 2016 stelt Marco Steen zijn functie van penningmeester ter beschikking. Helaas heeft de vereniging nog geen kandidaat-penningmeester weten te vinden. Iets wat je van een vereniging als Compusers niet zou verwachten,  gelet op al de voorgaande jaren waarin deze functie altijd prima is verzorgd door de toenmalige penningmeesters.


Wij doen dan ook een beroep op onze leden om bij zichzelf te rade te gaan en te overwegen om invulling te gaan geven aan deze verantwoordelijke, maar mooi bestuursfunctie, in een goed functionerend bestuur, met bekwame en enthousiaste bestuursleden.


Mocht u vragen hebben betreffende de invulling en urenbesteding van de functie als penningmeester? Schroom dan niet om even contact op te nemen met onze huidige penningmeester, penningmeester@compusers.nl.
Aangezien het penningmeesterschap een belangrijke functie in het bestuur is, hebben wij een profiel geschetst met functie-eisen voor deze functie.


In deze tijden van automatisering van ledenbestanden, internetbankieren en andere vernieuwingen vinden wij dat kennis van het programma MS Excel alsmede een financiële achtergrond de belangrijkste eisen voor deze functie.
Heeft u de mogelijkheid en interesse om op vrijwillige basis deze functie te gaan vervullen, stuur dan een mail naar
voorzitter@compusers.nl.