HCC
De grootste HCC interessegroep
 

• Nieuwsbrief 2016-5 •

Rectificatie van Nieuwsbrief 2016-4


In de u woensdag toegezonden Nieuwsbrief is de verkeerde agenda van onze Algemene LedenVergadering opgenomen. Door een misverstand is de agenda van 2015 opgenomen, terwijl dit uiteraard de agenda van 2016 had moeten zijn. Door veel oplettende lezers ben ik hierop geattentendeerd, waarvoor mijn dank.

 Hieronder treft u de juiste agenda aan:

Het bestuur van de HCC!CompUsers interessegroep nodigt alle leden uit tot bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING,
die zal worden gehouden op zaterdag 16 april 2016, aanvang 12.30 uur.
Lokatie: Henri Dunantplein 4, 3731 CL  De Bilt, Tel. 030-2203954De agenda omvat de volgende punten: 

  1. Opening.
  2. Vaststelling van de agenda. Leden kunnen nadere agendapunten schriftelijk, voorzien van een toelichting, tot uiterlijk 1 april 2016 indienen via e-mail bij de secretaris: secretaris@compusers.nl. 
  3. Mededelingen/Ingekomen en Uitgegane stukken.
  4. Verslag en vaststelling verslag ALV 18 april 2015. Bespreking van het verslag zal geschieden op hoofdlijnen. Opmerkingen en vragen kunnen tot uiterlijk  1 april 2016 bij de secretaris worden ingediend op het eerder genoemde e-mailadres.
  5. Algemeen Jaarverslag 2015.
  6. Financiële Jaarstukken 2015 incl. ProgrammaTheek.
   • Financieel jaarverslag 2015 CompUsers en Programmatheek
   • Verslag van de kascommissie
   • Verlening decharge aan het bestuur
   • Vaststelling begroting 2017 / contributie 2017
   • Benoeming nieuwe kascommissie
  7.  Uitkomsten werkgroepen "Beleggingen"en "Toekomst ProgrammaTheek".
  8. Utikomsten Kaderdag 2015 en Voorjaarskaderdag 2016.
  9. Voorstel activiteiten 2016/2017
  10. Ontwikkelingen HCC/CompUsers.
  11. (Her)Verkiezing bestuursleden.
  12. Rondvraag.
  13. Sluiting.

Penningmeester gezocht

Op onze Algemene Ledenvergadering op 16 april 2016 stelt Marco Steen de functie van penningmeester ter beschikking. Marco heeft besloten zich niet voor een volgende periode beschikbaar te stellen. Helaas heeft de vereniging nog geen kandidaat-penningmeester weten te vinden. Iets wat je van een vereniging als CompUsers niet zou verwachten,  gelet op al de voorgaande jaren waarin deze functie altijd prima is verzorgd door de toenmalige penningmeesters.


Wij doen dan ook een beroep op onze leden om bij zichzelf te rade te gaan en te overwegen invulling te gaan geven aan deze verantwoordelijke, maar mooi bestuursfunctie, in een goed functionerend bestuur, met bekwame en enthousiaste bestuursleden.

Mocht u vragen hebben betreffende de invulling en urenbesteding van de functie als penningmeester? Schroom dan niet om even contact op te nemen met onze huidige penningmeester, penningmeester@compusers.nl.
Aangezien het penningmeesterschap een belangrijke functie in het bestuur is, hebben wij een profiel geschetst met functie-eisen voor deze functie.

In deze tijden van automatisering van ledenbestanden, internetbankieren en andere vernieuwingen vinden wij kennis van het programma MS Excel alsmede een financiële achtergrond de belangrijkste eisen voor deze functie.
Heeft u de mogelijkheid en interesse om op vrijwillige basis deze functie te gaan vervullen, stuur dan een mail naar
voorzitter@compusers.nl.